529 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

 1. Hvorfor skjer kommunesammenslåing først 1.1.2020?

  Nye Stavanger er med i det såkalte "hovedløpet" i kommunereformen. Gjennom lokale vedtak i 2016 og nasjonale vedtak i 2017 skal de fleste nye kommunene etableres fra 1.1.2020.

  Valg til nytt kommunestyre skjer høsten 2019.

 2. Hvem leder etableringen av den nye kommunen administrativt?

  Per Kristian Vareide er ansatt som prosjektrådmann for etableringen av nye Stavanger kommune. Prosjektrådmannen er den øverste administrative lederen. Fellesnemda har også besluttet at Vareide skal være rådmann for den nye kommunen fra 01.01.2020.

  Kjartan C. Møller fungerte tidligere som prosjektkoordinator på vegne av de tre rådmennene. Møller er nå ansatt som prosjektdirektør. Prosjektdirektøren skal bistå prosjektrådmannen i å lede prosessen med å etablere Nye Stavanger.

 3. Hva skjer med jobben min når kommunene slår seg sammen?

  En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune.

  Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere kommunene automatisk går over til den nye kommunen. Det vil si at du blir automatisk ansatt i den nye kommunen. Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

  I arbeidsmiljøloven er det en bestemmelse som gir ansatte rett til å reservere seg fra overdragelsen og bli igjen hos gammel arbeidsgiver. Dette har liten hensikt ved kommunesammenslåinger, da arbeidet hos de «gamle» kommunene vil opphøre.

 4. Hvor skal jeg jobbe?

  De fleste virksomhetene vil, etter kommunesammenslåingen, være som i dag. Det kan skje endringer som følger naturlig av kommunens oppgaver og samfunnsansvar. Nye Stavanger kommune har som mål å levere gode og kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet. Tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres der folk bor. Nærhetsprinsippet skal ligge til grunn for tjenestetilbudet i den nye kommunen. Servicekontor/servicetorget skal være lett tilgjengelig. På Servicekontoret skal innbyggerne få informasjon, veiledning og annen service. Det skal vurderes å også legge enkelte publikumsnære tjenester/førstelinjetjenester til Servicekontorene, for eksempel innen plan- og byggesak, landbruk og NAV.

  Kvaliteten i tjenesten skal utvikles i nært samarbeide med innbyggerne. Det betyr at innbyggerne i hele kommunen, også nåværende Finnøy og Rennesøy kommuner, fortsatt skal ha kort vei til de viktigste tjenestene som barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, lege og idrett-, kultur- og
  fritidsaktiviteter. Sammenslåingen vil også kunne innebære endring av arbeidssted for enkelte arbeidstakere. Dette vil trolig gjelde for administrative stillinger, og er en naturlig følge av at kommunene har slått seg sammen.

 5. Får jeg andre arbeidsoppgaver i den nye kommunen?

  Endringer av arbeidsoppgaver kan bli en konsekvens av sammenslåingen. På lik linje med endring av arbeidssted, vil denne type endringer være en naturlig følge av omstillingen. Dette vil særlig være aktuelt for ledere og for andre, typisk administrative stillinger, hvor det kan bli overtallighet som følge av sammenslåingen. De dette eventuelt skulle gjelde vil bli løpende informert, og prosessen vil følge lov- og avtaleverk.

  I perioden frem mot 1. januar 2020 vil de tre kommunene driftes normalt og tjenesteområdene videreutvikles i tråd med de vedtak som allerede er, og vil bli, fattet.

 6. Hva blir mine lønns- og arbeidsvilkår?

  Dine lønns- og arbeidsvilkår vil være som i dag frem til kommunesammenslåingen finner sted. Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

  Du har som hovedregel rett til å beholde dine lønns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet.

  Arbeidsgiver vil sammen med hovedtillitsvalgte, i tiden frem til kommunesammenslåingen, kartlegge og vurdere eksisterende avtaler og protokoller i de «gamle» kommunene.

 7. Pensjon

  Pensjonsordningene er tariffestet og vil videreføres som de er i kommunesektoren også etter kommunesammenslåingen.

 8. Hvem ivaretar mine interesser som ansatt?

  Reglene for ansattes involvering følger av lov- og avtaleverket. Det er vernetjenesten og fagforeningene som vil være de ansattes representanter i prosessene som kommunesammenslåingen medfører, og som ivaretar dine interesser. På din arbeidsplass vil lokale verneombud og tillitsvalgte bistå med råd og veiledning.

  Frem til kommunesammenslåingen vil våre ledere gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål.

 9. Hva er tidsplanen for kommunereformen?

  Nye Stavanger kommunene blir etablert 1.1.2020. Se full oversikt over tidsplan og milepæler for arbeidet frem til ny kommune under fanen Om Nye Stavanger.

 10. Hva er omstillingsavtalen?

  Omstillingsavtalen er utarbeidet av arbeidsgiver og de tillitsvalgte i de tre kommunene. Formålet med avtalen er å sikre kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i de tre kommunene i omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og kompetanse i Stavanger kommune etter 01.01.2020. Avtalen gjelder fra godkjenning i fellesnemda til og med 31.12.2019.

 11. Hvilken rolle har omstillingsutvalget?

  De tre kommunene har opprettet et omstillingsutvalg. Omstillingsutvalget kan behandle ledige nøkkel- og lederstillinger i de tre kommunene innenfor administrasjon og ledelse. I tillegg kan utvalget behandle opprettelsen av nye stillinger, behandle spesielt omfattende arbeidsreisesaker, definere hvilke stillinger det bør benyttes midlertidig ansettelse ved vakanse og behandle permisjoner ut over 01.01.2020.

  Omstillingsutvalget består av 3 representanter fra arbeidsgiver og 3 representanter fra de prosjekttillitsvalgte. Fra arbeidsgiver møter personal og organisasjonssjef Espen Idsøe (Finnøy), organisasjons- og personalsjef Lars Haavik (Rennesøy) og forhandlingsleder Tom Fossmark (Stavanger). Fra de prosjekttillitsvalgte møter HTV YS/Delta Else Gunhild Vignes (Finnøy), HTV Unio/ Utdanningsforbundet Brit Marie Kloster (Rennesøy) og HTV LO-K/Fagforbundet Monica Wold (Stavanger).

 12. Hvor får jeg mer informasjon?

  Du får informasjon om arbeidet med å etablere en ny kommune på fellesnettstedet for nye Stavanger kommune og via din leder. Frem til kommunesammenslåingen vil våre ledere gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål. På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud også kunne bistå med råd og veiledning.

Svarene er blant annet basert på intensjonsavtalen som er fremforhandlet mellom kommunene og gjeldende lov- og avtaleverk.

Det er fortsatt mange detaljer og spørsmål som er uavklart. Dette vil bli avklart underveis i prosessen.

Gjennom hele prosessen vil hovedtillitsvalgte (representanter for oss ansatte) være involvert. Ansatte vil bli holdt fortløpende informert blant annet på denne nettsiden og i andre relevante kanaler.