255 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

 1. Hvorfor skjer kommunesammenslåing først 1.1.2020?

  Nye Stavanger er med i det såkalte "hovedløpet" i kommunereformen. Gjennom lokale vedtak i 2016 og nasjonale vedtak i 2017 skal de fleste nye kommunene etableres fra 1.1.2020.

  Valg til nytt kommunestyre skjer høsten 2019.

 2. Hvem leder etableringen av den nye kommunen?

  Etableringen av Nye Stavanger gjennomføres av en prosjektorganisasjon som styres av en fellesnemnd med folkevalgte representanter fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger. En fellesnemnd er en form for overgangskommunestyre.

  Per Kristian Vareide er ansatt som prosjektrådmann for etableringen av nye Stavanger kommune. Prosjektrådmannen er den øverste administrative lederen. Fellesnemda har også besluttet at Vareide skal være rådmann for den nye kommunen fra 01.01.2020.

  Kjartan C. Møller fungerte tidligere som prosjektkoordinator på vegne av de tre rådmennene. Møller er nå ansatt som prosjektdirektør. Prosjektdirektøren skal bistå prosjektrådmannen i å lede prosessen med å etablere Nye Stavanger.

 3. Hva skjer med jobben min når kommunene slår seg sammen?

  En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune.

  Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere kommunene automatisk går over til den nye kommunen. Det vil si at du blir automatisk ansatt i den nye kommunen. Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

  I arbeidsmiljøloven er det en bestemmelse som gir ansatte rett til å reservere seg fra overdragelsen og bli igjen hos gammel arbeidsgiver. Dette har liten hensikt ved kommunesammenslåinger, da arbeidet hos de «gamle» kommunene vil opphøre.

 4. Hvor skal jeg jobbe?

  Jobber du i skole, barnehage, på sykehjem e.l. vil du ikke merke kommunesammenslåingen i veldig stor grad. Det blir få organisatoriske endringer som følge av kommunesammenslåingen. Det kan likevel bli endringer på arbeidsplassen din, for eksempel når det gjelder rutiner dere har og verktøy dere bruker.

  Jobber du derimot i sentrale stabs- og støttefunksjoner, vil det bli organisatoriske endringer som følge av kommunesammenslåingen. Det kommer av at stabs- og støttefunksjoner fra tre kommuner skal slås sammen til én. Derfor kan det hende du vil få nytt arbeidssted. Du vil bli løpende orientert om dette underveis i prosessen.

 5. Får jeg andre arbeidsoppgaver i den nye kommunen?

  Endringer av arbeidsoppgaver kan bli en konsekvens av sammenslåingen. På lik linje med endring av arbeidssted, vil denne type endringer være en naturlig følge av omstillingen. Dette vil særlig være aktuelt for ledere og for andre, typisk administrative stillinger, hvor det kan bli overtallighet som følge av sammenslåingen. De dette eventuelt skulle gjelde vil bli løpende informert, og prosessen vil følge lov- og avtaleverk.

  I perioden frem mot 1. januar 2020 vil de tre kommunene driftes normalt og tjenesteområdene videreutvikles i tråd med de vedtak som allerede er, og vil bli, fattet.

 6. Når får jeg vite om det blir endring i min arbeidssituasjon?

  To datoer blir viktige for deg som fremtidig ansatt i nye Stavanger kommune:

  Innen 30. juni 2019 skal du vite hvor du skal jobbe og hva du skal jobbe med i nye Stavanger.

  Innen 30. september 2019 skal du ha mottatt ny arbeidskontrakt eller en bekreftelse på at arbeidsforholdet ditt videreføres til nye Stavanger kommune.

 7. Hva blir mine lønns- og arbeidsvilkår?

  Dine lønns- og arbeidsvilkår vil være som i dag frem til kommunesammenslåingen finner sted. Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

  Du har som hovedregel rett til å beholde dine lønns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet.

  Arbeidsgiver vil sammen med hovedtillitsvalgte, i tiden frem til kommunesammenslåingen, kartlegge og vurdere eksisterende avtaler og protokoller i de «gamle» kommunene.

 8. Pensjon

  Pensjonsordningene er tariffestet og vil videreføres som de er i kommunesektoren også etter kommunesammenslåingen.

 9. Hvem ivaretar mine interesser som ansatt?

  Reglene for ansattes involvering følger av lov- og avtaleverket. Det er vernetjenesten og fagforeningene som vil være de ansattes representanter i prosessene som kommunesammenslåingen medfører, og som ivaretar dine interesser. På din arbeidsplass vil lokale verneombud og tillitsvalgte bistå med råd og veiledning.

  Hovedsammenslutningene har oppnevnt ti prosjekttillitsvalgte til å representere de ansatte i Finnøy, Rennesøy og Stavanger i sammenslåingsprosessen. Under fanen Prosjekttillitsvalgte kan du se hvem disse er og finne kontaktinformasjon.

  Du kan også henvende deg til din nærmeste leder om du har spørsmål.

 10. Hva er tidsplanen for kommunereformen?

  Nye Stavanger kommunene blir etablert 1.1.2020. Frem til da er det mye som skal være på plass:

  I løpet av høsten 2018 skal alle tjenesteutviklingsprosjektene kartlegge tjenestetilbudet i de tre kommunene og levere en plan for hvordan tjenestetilbudet skal være i den nye kommunen. Deretter må administrativ organisering besluttes, altså hvilke tjenesteområder og støttefunksjoner vi skal ha i den nye kommunen. Det skal gjennomføres i løpet høsten 2018 og vinteren 2019.

  Det skal også gjøres et kartleggingsarbeid før nye arbeidsavtaler utarbeides eller videreføres. Blant annet skal dagens lønns- og arbeidsvilkår i de tre kommunene kartlegges, og en ny lønnsoversikt for nye Stavanger kommune skal utarbeides.

  Se full oversikt over tidsplan og milepæler for arbeidet frem til ny kommune under fanen Om Nye Stavanger.

 11. Hva er omstillingsavtalen?

  Omstillingsavtalen er utarbeidet av arbeidsgiver og de tillitsvalgte i de tre kommunene. Formålet med avtalen er å sikre kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i de tre kommunene i omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og kompetanse i Stavanger kommune etter 01.01.2020. Avtalen gjelder fra godkjenning i fellesnemda til og med 31.12.2019.

 12. Hvilken rolle har omstillingsutvalget?

  De tre kommunene har opprettet et omstillingsutvalg. Omstillingsutvalget kan behandle ledige nøkkel- og lederstillinger i de tre kommunene innenfor administrasjon og ledelse. I tillegg kan utvalget behandle opprettelsen av nye stillinger, behandle spesielt omfattende arbeidsreisesaker, definere hvilke stillinger det bør benyttes midlertidig ansettelse ved vakanse og behandle permisjoner ut over 01.01.2020.

  Omstillingsutvalget består av 3 representanter fra arbeidsgiver og 3 representanter fra de prosjekttillitsvalgte. Fra arbeidsgiver møter personal og organisasjonssjef Espen Idsøe (Finnøy), organisasjons- og personalsjef Lars Haavik (Rennesøy) og forhandlingsleder Tom Fossmark (Stavanger). Fra de prosjekttillitsvalgte møter HTV YS/Delta Else Gunhild Vignes (Finnøy), HTV Unio/ Utdanningsforbundet Brit Marie Kloster (Rennesøy) og HTV LO-K/Fagforbundet Monica Wold (Stavanger).

 13. Vil jeg få et formelt tilbud om stilling i nye Stavanger kommune, og kan jeg få flere tilbud hvis jeg ikke er fornøyd med det første tilbudet jeg får?

  Som et utgangspunkt blir stillingen din videreført i den nye kommunen. Alle ansatte vil få en ny arbeidsavtale, som følge av at alle får ny arbeidsgiver (nye Stavanger kommune).

  I de tilfellene hvor stillingen din ikke blir videreført, er det et mål at du gjennom dialog med leder kommer frem til en frivillig løsning.

  Dersom frivillig løsning ikke oppnås vil arbeidsgiver fremsette et tilbud om ny stilling. Det vil kun bli gitt ett slikt tilbud.

 14. Hvor kan jeg få informasjon om hva de jobber med i Stavanger kommune, slik at jeg kan ha et grunnlag for å komme med ønsker i kartleggingssamtalene?

  I dokumentet Administrativ organisering i nye Stavanger kommune kan du lese om de forskjellige tjenesteområdene, hvordan de er organisert og hva de gjør. Ellers kan du alltid spørre din nærmeste leder, som vil hjelpe deg med å finne den informasjonen du trenger.

 15. Hva er en utvalgskrets?

  For å tilrettelegge for en effektiv og hensiktsmessig innplassering av ansatte i den nye kommunen, er det nødvendig å fastsette utvalgskrets som et utgangspunkt. En utvalgskrets vil være et utvalg stillinger som naturlig hører sammen ut fra kriterier som type stilling, grunnpreg og ansvarsområde.

  For eksempel vil utvalgskrets for innplassering av ansatte i byggesak, være ansatte innenfor byggesak i alle tre kommunene.

  Ansatte i Rennesøy og Finnøy vil kunne tilhøre flere utvalgskretser hvis de har en stilling som berører flere fag eller ansvarsområder.

 16. Jeg er usikker på hvilken utvalgskrets jeg tilhører. Hvor finner jeg informasjon om dette?

  Du kan finne informasjon i dokumentet Administrativ organisering i nye Stavanger kommune, eller du kan snakke med din nærmeste leder.

 17. Oppgaver i min nåværende stilling er fordelt på flere direktørområder i nye Stavanger. Kan det hende at jeg vil få tilbud om en stilling som er delt mellom to områder? For eks. 40 % innenfor ett område, og 60 % innenfor et annet?

  Det legges ikke opp til at ansatte skal ha delte stillinger i nye Stavanger. Dersom du har en delt rolle og oppgaver som faller inn under flere direktørområder i nye Stavanger, må du som ansatt forvente at du får en stilling innenfor ett direktørområde.

 18. Hvordan beregnes ansiennitet?

  Ansiennitet forstås som tjenesteansiennitet og regnes fra siste faste ansettelse i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy kommune, eller fra dato for midlertidig ansettelse når arbeidsforholdet gikk direkte over til fast ansettelse.

 19. Beholder man ansienniteten selv om man har hatt permisjon uten lønn?

  Ja

 20. Kan det vurderes å gi opplæring til oss som har veldig generell kompetanse, slik at vi kan få mer spesialisert kompetanse i tråd med den stillingen vi skal inn i?

  Det vil være opp til den enkelte leder å avgjøre hva slags type kompetanseheving som trengs. Det er fullt mulig å komme med ønsker om dette på kartleggingssamtalene.

 21. Hvor får jeg mer informasjon?

  Du får informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen på nettstedet nye.stavanger.kommune.no. Du kan også abonnere på nyhetsbrev fra Nye Stavanger og få siste nytt om kommunesammenslåingen rett i innboksen din hver måned. Du finner lenke for påmelding under fanen For ansatte.

  Frem til kommunesammenslåingen vil også våre ledere gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål. På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud også kunne bistå med råd og veiledning.

Svarene er blant annet basert på intensjonsavtalen, som er fremforhandlet mellom kommunene, og gjeldende lov- og avtaleverk.

Det er fortsatt mange detaljer og spørsmål som er uavklart. Dette vil bli avklart underveis i prosessen, og spørsmål og svar-siden vil bli løpende oppdatert.

Har du et spørsmål som du ikke finner svar på her, og som du mener kan være nyttig for andre også, send en mail til tove.saether.hagland@stavanger.kommune.no, så kan vi legge spørsmålet, med svar, ut på denne siden.

Gjennom hele prosessen vil hovedtillitsvalgte (representanter for oss ansatte) være involvert. Ansatte vil bli holdt fortløpende informert blant annet på denne nettsiden og i andre relevante kanaler.