-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Slik skal nye Stavanger styres politisk

Publisert 2. oktober 2018 av nyestavanger

Fellesnemnda for nye Stavanger vedtok mandag 15. oktober hvordan den nye kommunen skal styres politisk

Foto: bystyresalenDet ble flertall for innstillingen da fellesnemnda stemte over politisk hovedorganisering i nye Stavanger mandag kveld. Forslaget til organisering var utredet av prosjektgruppen i det politiske prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering.

Den foreslåtte modellen ligger nært opp til Stavangers nåværende organisering, men med noen endringer. Den nye kommunen vil få fem kommunalstyrer, i motsetning til dagens syv.

Rollen som økonomiutvalg legges til kommunalutvalget, og kommunalstyret for finans videreføres ikke. Kommunalstyrene for lønn og administrasjon videreføres heller ikke, men det etableres et partssammensatt utvalg. Porteføljen til kommunalstyret for kultur og idrett utvides til også å omfatte innbyggerdialog, nærdemokrati og frivillighet.

Nærdemokrati og innbyggerinvolvering

I saken framhever prosjektgruppen særlig forslaget om at kommunalstyret for kultur og idrett får et særskilt ansvar for nærdemokrati og innbyggerinvolvering.

– Forslaget vil gi politisk oppmerksomhet og eierskap til styrket nærdemokrati og innbyggersamhandling som en viktig dimensjon og ambisjon i både kommunereformen og intensjonsavtalen. Utøvelsen av rollen til dette utvalget kan bli en viktig del av den nye kommunens løsning for å styrke nærdemokratiet, skriver Vareide.

Han oppfordrer til at det videre arbeidet med å definere innholdet i dette kommunalstyret tenkes nytt og innovativt både med tanke på portefølje, møtegjennomføring og rolleutøvelse.

Nytt partssammensatt utvalg
Vareide understreker også viktigheten av det foreslåtte partssammensatte utvalget. Utvalget er et samarbeidsforum som behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, som arena for organisasjonsutvikling og samarbeid, og vil oppfordre prosjektet til å gi utvalget en rolle som gjenspeiler dette.

Sammensetning
Hvert av kommunalstyrene skal ha 11 medlemmer. Kommunalutvalget skal ha ni medlemmer.

Leder av kommunalstyrene velges blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer, slik det gjøres i Stavanger i dag.

Organisasjonskart over politisk organisering i nye Stavanger kommune