-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Avdelingssjefer og kommunalsjefer i nye Stavanger er på plass!

Publisert 28. mars 2019 av nyestavanger

– Alle som skal ha en stilling som avdelingssjef eller kommunalsjef i nye Stavanger kommune er nå på plass. Prosessen har vært ryddig, og det har vært god dialog med de tillitsvalgte, sier  prosjektleder for prosjekt Virksomhetsoverdragelse i Nye Stavanger, Tom Fossmark.

De aktuelle kandidatene har gjennomgått kartleggingssamtaler med direktøren for det tjenesteområde som har vært aktuelt.  Enkelte ledere har blitt vurdert som aktuelle for flere tjenesteområder, og har dermed hatt kartleggingssamtaler med flere direktører.

– Valgene som er gjort er basert på avtalte kriterier, som kompetanse, personlig egnethet, og ledelsesprinsippene for nye Stavanger, sier Fossmark.

To stillinger lyses ut
To stillinger er ikke blitt innplassert, da det ikke er funnet aktuelle kandidater. Det gjelder stillingen som avdelingssjef for Velferd og sosiale tjenester innenfor tjenesteområdet Helse og velferd og stillingen som avdelingssjef for Barn, unge og familie innenfor tjenesteområdet Oppvekst og utdanning.

Nå starter innplasseringen av alle ansatte
Lederne vil formelt tre inn i sin nye stilling ved årsskiftet, men får allerede nå enkelte oppgaver knyttet til den nye kommunen. Blant annet får de ansvar for innplassering i sin egen avdeling. Dette arbeidet starter nå, og skal være avsluttet innen utgangen av juni 2019.

Alle, som er ansatt i en av de tre kommunene, også ansatte i permisjon og i vikariat, skal ha kartleggingssamtale med ny leder. Hvilken leder det er, avhenger av utvalgskretsen. Noen ansatte kan tilhøre flere utvalgskretser og vil dermed bli kalt inn til flere kartleggingssamtaler. Ta kontakt med din nærmeste leder om du er usikker på noe.

 

 

Prosjektkontor og kommuneadvokat: Kjartan Møller er innplassert som prosjektdirektør for Prosjektkontoret. Birgit Seiersted er innplassert som kommuneadvokat.

Prosjektkontor og kommuneadvokat: Kjartan Møller er innplassert som prosjektdirektør for Prosjektkontoret. Birgit Seiersted er innplassert som kommuneadvokat.

 

Styring, beslutningsstøtte og internkontroll: Espen Idsøe er innplassert som avdelingssjef for Organisasjon og kompetanse. Hilde Vikan er innplassert som avdelingssjef for Økonomi og finans. Annbjørg Aksnes er innplassert som avdelingssjef for Internkontroll og kvalitet. Elvur H. Thorsteinsdottir er innplassert som avdelingssjef for Anskaffelse og kontrakt.

Styring, beslutningsstøtte og internkontroll: Espen Idsøe er innplassert som avdelingssjef for Organisasjon og kompetanse. Hilde Vikan er innplassert som avdelingssjef for Økonomi og finans. Annbjørg Aksnes er innplassert som avdelingssjef for Internkontroll og kvalitet. Elvur H. Thorsteinsdottir er innplassert som avdelingssjef for Anskaffelse og kontrakt.

 

Digitalisering, innovasjon og fellestjenester: Lars Haavik er innplassert i stillingen som avdelingssjef stab. Kjersti Lothe Dahl er innplassert i stillingen som avdelingssjef innovasjon og digitalisering. Øvrige stillinger er de samme: IT: Stein Ivar Rødland, Stavanger byarkiv: Alf M. Thorsen, Regnskap og lønn: Aase Marit Fjellanger, Kemner: Nils F. Gjerpe.

Digitalisering, innovasjon og fellestjenester: Lars Haavik er innplassert i stillingen som avdelingssjef stab. Kjersti Lothe Dahl er innplassert i stillingen som avdelingssjef innovasjon og digitalisering. Øvrige stillinger er de samme: IT: Stein Ivar Rødland, Stavanger byarkiv: Alf M. Thorsen, Regnskap og lønn: Aase Marit Fjellanger, Kemner: Nils F. Gjerpe.

 

Bymiljø og utbygging: Juridisk: Anita Wirak, Utbygging: Rune Kommedal, Eiendomsforvaltning: Bård Ove Pedersen, Miljø og renovasjon: Jane N. Aalhus, Park og vei: Torgeir Sørensen, Vann og avløp: Jarle Furre, Idrett: Arne Tennfjord, Plan og anlegg: Leiv Molven.

Bymiljø og utbygging: Området har fått ett nytt avdelingssjefsnivå – nåværende Stavanger eiendom er delt i Utbygging og Eiendomsforvaltning. Avdelingssjefene er som følger: Juridisk: Anita Wirak, Utbygging: Rune Kommedal, Eiendomsforvaltning: Bård Ove Pedersen, Miljø og renovasjon: Jane N. Aalhus, Park og vei: Torgeir Sørensen, Vann og avløp: Jarle Furre, Idrett: Arne Tennfjord, Plan og anlegg: Leiv Molven.

 

By- og samfunnsplanlegging: Beredskap og samfunnsutvikling: Torstein Nielsen, Byggesak og byantikvar: Kristin Fjeld-Eiken, Byutvikling: Hildegunn Hausken, Kart og digitale tjenester: Lin Knarvik.

By- og samfunnsplanlegging: Samtlige avdelingssjefer videreføres i ny kommune. Beredskap og samfunnsutvikling: Torstein Nielsen, Byggesak og byantikvar: Kristin Fjeld-Eiken, Byutvikling: Hildegunn Hausken, Kart og digitale tjenester: Lin Knarvik.

 

Innbygger og samfunnskontakt: Kommunikasjon: Marianne Jørgensen, Innbyggerservice: Christina Stangeland, Politisk sekretariat: Martha Rødde, Næring: Anne Woie, Kultur: Arnfinn Bjerkestrand, Smartby: Gunnar Crawford.

Innbygger og samfunnskontakt: Samtlige avdelingssjefer videreføres i ny kommune. Kommunikasjon: Marianne Jørgensen, Innbyggerservice: Christina Stangeland, Politisk sekretariat: Martha Rødde, Næring: Anne Woie, Kultur: Arnfinn Bjerkestrand, Smartby: Gunnar Crawford.

 

Helse og velferd: Helse og omsorg: Helge Dragsund, Velferd og sosiale tjenester: stillingen lyses ut, Samfunnsmedisin: Tord A. Haaland.

Helse og velferd: Helse og omsorg: Helge Dragsund, Velferd og sosiale tjenester: stillingen lyses ut, Samfunnsmedisin: Tord A. Haaland.

 

Oppvekst og utdanning: Barnehage: Monica B. Stenseth, Skole: Jørn Pedersen, Barn, unge og familie: Stillingen lyses ut, Analyse og utvikling: Johan Vatne, Forvaltning: Mona F. Kopperstad.

Oppvekst og utdanning: Barnehage: Monica B. Stenseth, Skole: Jørn Pedersen, Barn, unge og familie: Stillingen lyses ut, Analyse og utvikling: Johan Vatne, Forvaltning: Mona F. Kopperstad.

 

 

 

Begrepsavklaring

Innplassering – betyr å plassere medarbeidere inn i stillinger i den nye kommunen. Formelt blir arbeidsforholdet til alle ansatte videreført i den nye kommunen, men det kan bli endring i arbeidsforholdet som følge av ny struktur og at enkelte stillinger faller bort.

Utvalgskrets – betyr den gruppen av ansatte som er aktuell til én og samme stilling. Alle som tilhører en utvalgskrets har krav på å bli vurdert for stillingen.

Kartleggingssamtale – betyr at leder har en samtale med alle som er aktuelle til en stilling for å kartlegge kompetanse og ønsker.

Rettskrav – Dersom en nyopprettet stilling medfører en vesentlig grad av videreføring av en bortfalt stilling vil tidligere innehaver av stilling kunne ha rettskrav på stillingen. Rettskrav innebærer at den ansatte vil ha rett til å bli vurdert for stillingen, men ikke en automatisk rett til å bli innplassert i stilling.

Avdelingssjef – Leder av en avdeling innenfor et tjenesteområde og/eller stab støtte. Rapporterer til direktør.

Kommunalsjef – Leder av en avdeling der det er et stort driftsvolum (for eksempel underliggende virksomheter som f. eks. skoler og barnehager). Rapporterer til direktør.