-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

– Folkevalgte må jobbe annerledes i fremtiden

Publisert 15. mai 2019 av nyestavanger

– Vi blir stadig færre yrkesaktive per pensjonist. Derfor må vi begynne å tenke nytt og finne andre måter å jobbe på. Kommunen må slutte å bare være en serviceinstans, men i større grad enn nå jobbe sammen med innbyggerne for å komme frem til de beste løsningene. Det gjelder også oss politikere. Vi må begynne å ta i bruk hele det politiske handlingsrommet vi har og involvere oss i sakene mye før vi får dem til behandling i kommunestyret.

Dette sier Bjørg Tysdal Moe, som i ett år har ledet det politiske prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering i nye Stavanger. Prosjektet har utarbeidet et forslag til politisk organisering for nye Stavanger kommune og fått på plass tiltak for å styrke lokaldemokratiet og politikerrollen.

Bjørg Tysdal Moe

Bjørg Tysdal Moe

– Vi har levert fra oss et rammeverk for politisk organisering som jeg mener legger til rette for økt samskaping (et ord som beskriver når kommunen og for eksempel innbyggere jobber for å få til noe sammen). Dette er jeg utrolig stolt over, men nå begynner jobben med å fylle det med innhold og gi lokalpolitikerne den kunnskapen og den selvtilliten de trenger til å fylle denne rollen, sier varaordføreren/prosjektlederen.

Ansvar for lokal stedsutvikling
I den nye modellen er mer makt og myndighet flyttet til kommunedelsutvalgene, som også øker fra syv til ni i tallet, da Finnøy og Rennesøy blir egne kommunedeler. Kommunedelsutvalgene skal blant annet ha ansvar for den lokale stedsutviklingen i den enkelte kommunedel og de skal ha innstillingsrett til nærmeste overordnet politiske organ i saker som er av særlig betydning for stedsutviklingen i den enkelte kommunedel.

Punktet om innstillingsrett har vært mye diskutert, og kommer som egen sak i fellesnemnda for nye Stavanger 20. mai 2019.

– Det er naturlig at det blir en del debatt rundt dette. Det krever modning når en skal endre et system. Det viktigste er at det blir større medvirkning og at vedtakene som blir fattet har større forankring i befolkningen, sier Tysdal Moe.

Folkevalgtopplæring
Martha Rødde, leder for politisk sekretariat i Stavanger kommune, har ansvar for folkevalgtopplæringen etter valget i 2019.

– I år har vi lagt vekt på «den nye politikerrollen» i folkevalgtopplæringen. Det er særlig med tanke på å sette lokalpolitikerne i stand til å ta det ansvaret de nå har fått, og å legge til rette for økt samskaping, sier Rødde.

Innbyggerdialog og frivillighet i samme kommunalstyre
Prosjektet har også utarbeidet en politisk styringsmodell med fem kommunalstyrer, formannskap, kommunalutvalg, kontrollutvalg og en særskilt klagenemnd. Kommunalutvalgets medlemmer utgjør arbeidsgiversiden i administrasjonsutvalget/partssammensatt utvalg.

Også her er det lagt til rette for økt samarbeid og innbyggerdialog. Kommunalstyret for kultur og idrett har blant annet endret navn til Kommunalstyre for kultur, idrett og innbyggerdialog. Dette kommunalstyret har også fått ansvaret for frivilligheten, nettopp for å styrke dialogen og samarbeidet med innbyggerne.

– Vi må klare å skape nye arenaer for dialog, hvor også politikerne er med på et tidlig tidspunkt. Med dette rammeverket som vi nå har presentert, den nye kommuneplanens samfunnsdel, som virkelig legger opp til økt medvirkning, og innbyggertorgene, som nå planlegges, tror jeg vi er på rett vei, sier Tysdal Moe

Foto. Folkevalgte, kommuneansatte og innbyggere på fremtidsverksted i 2018.

Folkevalgte, kommuneansatte og innbyggere deltok i 2018 på flere fremtidsverksteder hvor de diskuterte hvordan de ønsket å ha det i den nye kommunen.

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår
Prosjektets siste leveranse er et forslag til folkevalgtes arbeidsvilkår, som skal opp i fellesnemnda 20. mai 2019 og så endelig vedtas av nytt kommunestyre til høsten. Her er det tatt utgangspunkt i Stavanger sitt reglement, men med noen endringer. Den største endringen er at godtgjørelsene er knyttet til stortingets godtgjørelser til regjeringsmedlemmer og justeres i takt med årlig fastsettelse av denne.

Nasjonal oppmerksomhet
Modellen med politiske prosjekter, altså prosjekter hvor politikerne er selve prosjektdeltakerne og de som utvikler løsningene i stedet for å få presentert en ferdig innstilling til behandling, er ny i kommunesammenheng. Og erfaringene fra denne typen arbeid er gode.

– Vi har hatt et veldig godt samspill mellom politikerne og administrasjonen, sier Tysdal Moe, og får nikk fra Martha Rødde.

Nå er håpet til den avtroppende prosjektlederen at politikerne skal jobbe mer på denne måten i fremtiden.

Vinteren 2019 presenterte hun arbeidet prosjektgruppen har gjort på en stor KS-konferanse i Oslo, hvor andre kommunesammenslåingsprosjekter var tilstede. Mange ville lære mer fra nye Stavanger, og et nettverk for erfaringsutveksling er på trappene.

Her kan du lese mer

Politisk hovedorganisering

Modell for nærdemokrati

Reglement for styrer, råd og utvalg

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Prosjektgruppen Lokaldemokrati og politisk organisering. Fra venstre: Frode Myrhol (FNB, Stavanger), Jarl Harry Gjedrem (adm.), Anne Kristine Sæther (Ap, Rennesøy), Sissel Stenberg (FrP, Stavanger), Bjørg Tysdal Moe (KrF, Stavanger), Elin Schanche (H, Rennesøy), Martha Rødde (adm.), Dag Mossige (Ap, Stavanger), Svein Helgesen (adm.), Arne Madland (KrF, Finnøy). Ole Klingsheim (V, Finnøy) og John Peter Hernes (H, Stavanger) var ikke tilstede da bildet ble tatt, men er også med i gruppen.

Prosjektgruppen Lokaldemokrati og politisk organisering. Fra venstre: Frode Myrhol (FNB, Stavanger), Jarl Harry Gjedrem (adm.), Anne Kristine Sæther (Ap, Rennesøy), Sissel Stenberg (FrP, Stavanger), Bjørg Tysdal Moe (KrF, Stavanger), Elin Schanche (H, Rennesøy), Martha Rødde (adm.), Dag Mossige (Ap, Stavanger), Svein Helgesen (adm.), Arne Madland (KrF, Finnøy). Ole Klingsheim (V, Finnøy) og John Peter Hernes (H, Stavanger) var ikke tilstede da bildet ble tatt, men er også med i gruppen.