-22 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

 1. Hvorfor skjer kommunesammenslåing først 1.1.2020?

  Nye Stavanger er med i det såkalte "hovedløpet" i kommunereformen. Gjennom lokale vedtak i 2016 og nasjonale vedtak i 2017 skal de fleste nye kommunene etableres fra 1.1.2020.

 2. Hva skjer med jobben min når kommunene slår seg sammen?

  Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse, hvor alle ansatte i de tidligere kommunene automatisk går over til den nye kommunen. Det vil si at ditt arbeidsforhold blir videreført til nye Stavanger kommune.

  Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan hende at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

  I arbeidsmiljøloven er det en bestemmelse som gir ansatte rett til å reservere seg fra overdragelsen og bli igjen hos gammel arbeidsgiver. Dette har liten hensikt ved en kommunesammenslåing, da de «gamle» kommunene vil opphøre å eksistere.

 3. Hvor skal jeg jobbe?

  Jobber du i skole, barnehage, på sykehjem e.l. vil du ikke merke kommunesammenslåingen i veldig stor grad. Det kan likevel bli endringer på arbeidsplassen din, for eksempel når det gjelder rutiner dere har og verktøy dere bruker.

  Jobber du derimot i sentrale stabs- og støttefunksjoner, vil det bli organisatoriske endringer som følge av kommunesammenslåingen. Det kommer av at stabs- og støttefunksjoner fra tre kommuner skal slås sammen til én. Derfor kan det hende du vil få nytt arbeidssted. Du vil bli løpende orientert om dette underveis i prosessen.

 4. Hva blir mine lønns- og arbeidsvilkår?

  Dine lønns- og arbeidsvilkår vil være som i dag frem til kommunesammenslåingen finner sted. Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

  Du har som hovedregel rett til å beholde dine lønns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet.

  Arbeidsgiver vil sammen med hovedtillitsvalgte, i tiden frem til kommunesammenslåingen, kartlegge og vurdere eksisterende avtaler og protokoller i de «gamle» kommunene.

 5. Pensjon

  Pensjonsordningene er tariffestet og vil videreføres som de er i kommunesektoren også etter kommunesammenslåingen.

 6. Hvem ivaretar mine interesser som ansatt?

  Det er vernetjenesten og fagforeningene som vil være de ansattes representanter i kommunesammenslåingen, og som ivaretar dine interesser. På din arbeidsplass vil lokale verneombud og tillitsvalgte bistå med råd og veiledning.

  Det er oppnevnt ti prosjekttillitsvalgte til å representere de ansatte i Finnøy, Rennesøy og Stavanger i sammenslåingsprosessen. Under fanen "Prosjekttillitsvalgte" kan du se hvem disse er og finne kontaktinformasjon.

  Du kan også henvende deg til din nærmeste leder om du har spørsmål.

 7. Hva er omstillingsavtalen og omstillingsutvalget?

  Omstillingsavtalen er utarbeidet av arbeidsgiver og de tillitsvalgte i de tre kommunene. Formålet med avtalen er å sikre at kommunene har nok kapasitet og kompetanse til å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og kompetanse i Stavanger kommune etter 01.01.2020. Avtalen gjelder til og med 31.12.2019.

  De tre kommunene har opprettet et omstillingsutvalg, som skal behandle ledige nøkkel- og lederstillinger i de tre kommunene innenfor administrasjon og ledelse. I tillegg kan utvalget behandle opprettelsen av nye stillinger, behandle spesielt omfattende arbeidsreisesaker, definere hvilke stillinger det bør benyttes midlertidig ansettelse ved vakanse og behandle permisjoner ut over 01.01.2020.

  Omstillingsutvalget består av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra de prosjekttillitsvalgte.

 8. Hvordan beregnes ansiennitet?

  Ansiennitet forstås som tjenesteansiennitet og regnes fra siste faste ansettelse i Stavanger, Rennesøy eller Finnøy kommune, eller fra dato for midlertidig ansettelse når arbeidsforholdet gikk direkte over til fast ansettelse.

 9. Beholder man ansienniteten selv om man har hatt permisjon uten lønn?

  Ja

 10. Kan det vurderes å gi opplæring til oss som har veldig generell kompetanse, slik at vi kan få mer spesialisert kompetanse i tråd med den stillingen vi skal inn i?

  Det vil være opp til den enkelte leder å avgjøre hva slags type kompetanseheving som trengs. Det er fullt mulig å komme med ønsker om dette på kartleggingssamtalene.

 11. Får jeg en kompensasjon for skifte av arbeidssted?

  Ansatte, som må skifte arbeidssted i forbindelse med kommunesammenslåingen, og som får mer enn 40 minutter økt reisetid hver vei, kan søke om en økonomisk kompensasjon i to år.

  Kompensasjonen er på kr. 30 000,- i 2020 og kr. 15 000,- i 2021. Kompensasjonen reduseres ikke i forhold til stillingsstørrelse. Beløpet betales ut månedlig.

  Ansatte må selv søke og oppgi at arbeidsreisen har økt med minimum 40 minutter hver vei.

  Søknader skal sendes elektronisk. Link til søknadsskjema vil bli gjort tilgjengelig på nye.stavanger.kommune.no fra 1. august 2019.

  Søknadsfristen er 13. september 2019, og søknadene skal være behandlet innen utgangen av september 2019.

 12. Hva skjer med feriedager jeg har til overføring ved overgang til ny kommune?

  All ferie skal som hovedregel være avviklet innen utgangen av hvert år.
  Dersom du har fått godkjent overføring av ferie av din nærmeste leder, vil disse dagene overføres til nye Stavanger.

 13. Hva skjer med min fleksitid ved overgang til ny kommune?

  For ansatte som har fleksibel arbeidstid vil pluss- og minustimer bli overført til nye Stavanger.
  Det oppfordres til at ansatte avvikler plusstimer og jobber inn minustimer ved anledning.
  Dersom du som ansatt har behov for å avtale ferieavvikling/avspasering i starten av januar 2020, bør dette avtales med evt. ny leder.

 14. Hvilken lønn vil stå i ny arbeidsavtale?

  Lønn i arbeidsavtalen vil være den lønnen du hadde da arbeidsavtalen ble sendt ut. Eventuell lønnsjustering i løpet av høsten vil videreføres i nye Stavanger.
  Dette innebærer i praksis at noen ansatte vil ha en høyere lønn 1.1.2020 enn det som fremgår av arbeidsavtalen.

 15. Kan jeg signere arbeidsavtalen uten at særforhold ved min ansettelse er bekreftet i form av en tilleggsavtale?

  Ja, du kan trygt signere ny arbeidsavtale selv om tilleggsavtale av ulike årsaker ikke foreligger enda. Ved virksomhetsoverdragelse beholder ansatte sine lønns- og arbeidsvilkår ved overgangen, så
  dersom du har særvilkår vil disse følge med over i nye Stavanger. Det som er viktig er at arbeidsgiver blir gjort oppmerksom på særvilkår slik at dette fanges opp og kan dokumenteres i form av en tilleggsavtale til arbeidsavtalen. Som ansatt må du melde fra til leder slik at leder kan ta dette videre med prosjekt virksomhetsoverdragelse. Det vil så bli gjort en vurdering i prosjektet og utarbeidet en tilleggsavtale.

 16. Hvorfor står det Stavanger kommune på arbeidskontrakten min og ikke Nye Stavanger kommune?

  Navnet på den nye kommunen er Stavanger kommune. Det er også vedtatt i fellesnemnda for nye Stavanger at kommunevåpenet i dagens Stavanger kommune skal videreføres.

 17. Jeg rakk ikke å signere arbeidsavtalen min i tide. Hva gjør jeg?

  Hvis du ikke rakk å signere arbeidsavtalen din i tide, ta kontakt i med din nærmeste leder. Du vil så få tilsendt arbeidsavtalen på nytt.

 18. Jeg har fått en tilleggsavtale på 36.67 timers ukentlig arbeidstid – hva innebærer dette?

  I Stavanger kommune har enkelte ansatte i kontoradministrasjonen som ble ansatt før 01.01.2004, 10 minutter kortere arbeidsdag hver dag (36,67 timer ukentlig arbeidstid)
  Det er besluttet at denne ordningen videreføres som en personlig ordning fra 1.1.2020, og bekreftes i form av en tilleggsavtale.
  Ordningen med redusert arbeidstid vil ikke bli videreført ved ansettelse i ny stilling i Stavanger kommune.

 19. Hvor får jeg mer informasjon?

  Du får informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen på nettstedet nye.stavanger.kommune.no. Du kan også abonnere på nyhetsbrev fra Nye Stavanger og få siste nytt om kommunesammenslåingen rett i innboksen din hver måned. Du finner lenke for påmelding under fanen "For ansatte".

  Frem til kommunesammenslåingen vil også våre ledere gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål. På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud også kunne bistå med råd og veiledning.

Svarene er blant annet basert på intensjonsavtalen, som er fremforhandlet mellom kommunene, og gjeldende lov- og avtaleverk.

Det er fortsatt mange detaljer og spørsmål som er uavklart. Dette vil bli avklart underveis i prosessen, og spørsmål og svar-siden vil bli løpende oppdatert.

Har du et spørsmål som du ikke finner svar på her, og som du mener kan være nyttig for andre også, send en mail til tove.saether.hagland@stavanger.kommune.no, så kan vi legge spørsmålet, med svar, ut på denne siden.

Gjennom hele prosessen vil hovedtillitsvalgte (representanter for oss ansatte) være involvert. Ansatte vil bli holdt fortløpende informert blant annet på denne nettsiden og i andre relevante kanaler.