-156 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hvem bestemmer hva i overgangen til ny kommune?

Publisert 19. mars 2019 av procontra

01.01.2020 skal Finnøy, Rennesøy og Stavanger slå seg sammen til en ny kommune. Fellesnemnda er øverste politiske organ for selve sammenslåingen, men allerede 9. september velges nytt kommunestyre. Så hvem bestemmer egentlig de siste månedene før vi blir en ny kommune?

Fellesnemnda
Det er fellesnemnda for nye Stavanger som skal samordne og ta seg av forberedelsen av kommunesammenslåingen.

Når det nye kommunestyret er konstituert, etter kommune- og fylkestingsvalget i september 2019, opphører fellesnemndas funksjon. Det betyr at alt arbeid i fellesnemnda må være avsluttet før det konstituerende møtet i det nye kommunestyret i oktober 2019.

Prosjektrådmannen har lagt fram en sak til fellesnemnda 18.2.2019 med oversikt over de sakene (per januar 2019) som må behandles før fellesnemnda avslutter sin virksomhet.

Her er eksempel på saker som skal vedtas i fellesnemnda før de avslutter sin virksomhet:

Se flere eksempler i sak 11/19 i fellesnemnda for nye Stavanger.

Foto. Møte i fellesnemnda 15.10.2018 på Finnøy.

Fra møtet i fellesnemnda 15. oktober 2018 på Finnøy.

Nytt kommunestyre
Valg av nytt kommunestyre skjer 9. september 2019. Når valget er gjennomført skal det nyvalgte kommunestyret kalles inn til et konstituerende møte. Dette skjer 21. oktober 2019.

Det er lagt opp til at det nyvalgte kommunestyret skal ha møter både i november og desember 2019, for å fatte alle vedtak som er nødvendig for at den nye kommunen skal være operativ fra 01.01.2020.

Myndigheten til det nye kommunestyret og underliggende utvalg gjelder kun den nye kommunen og vil ikke ha formell virkning før etter at den nye kommunen formelt er etablert 01.01.2020.

Her er eksempel på saker som skal vedtas i det nye kommunestyret før 01.01.2020:

Se flere eksempler i sak 62/18 i fellesnemnda for nye Stavanger.

De eksisterende kommunestyrene
Kommunestyrene i de nåværende tre kommunene skal være i funksjon fram til sammenslåingstidspunktet, altså fram til 01.01.2020. I perioden fra oktober og ut året 2019 vil derfor fire organisasjoner være virksomme parallelt: de tre kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger, i tillegg til det nyopprettede kommunestyret.

Det nyvalgte kommunestyret kan ikke gjøre vedtak som binder de eksisterende kommune. Tilsvarende må myndighet og ansvar for de gamle kommunestyrene og underliggende utvalg være avgrenset til det som er nødvendig for å avvikle virksomheten i de eksisterende enhetene.