-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hvem skal betale eiendomsskatt i nye Stavanger kommune?

Publisert 28. november 2018 av nyestavanger

Et flertall i fellesnemnda stemte 21. januar for at rådmannen skal utrede nærmere hva som er den beste løsningen for eiendomsskatt i nye Stavanger kommune. Vedtaket innebærer at rådmannen skal legge Stavanger kommunes ordning til grunn, og at det skal legges opp til soneinndeling for Rennesøy og Finnøy, én sone med lav skatt og én sone uten skatt. – I arbeidet med soneinndeling skal det legges avgjørende vekt på om områdene ville falt inn under eller utenfor definisjon «utbygget på byvis», heter det i vedtaket.

4. juni 2018 vedtok fellesnemnda at det skal være eiendomsskatt i nye Stavanger kommune (sak 32/18).

Dermed ble også følgende vedtak i Intensjonsavtalen gjeldende:

«Dersom det blir eiendomsskatt i en ny kommune vil Rennesøy og Finnøy få fritak i områder som ikke er utbygd på bymessig vis. Områder som er utbygd på bymessig vis i Rennesøy og Finnøy vil få lavere sonefaktor enn sentrale deler av Stavanger».

Foto. Gård.Hva er «på bymessig vis»?
– Det finnes ikke en helt klar definisjon av hva som er «utbygget på byvis». Hvis vi ser på SSB sin tettstedsavgrensing, vil både Bru, Askje, Vikevåg og Østhusvik falle innenfor denne i Rennesøy. På Finnøy er det kun Judaberg som kommer med på SSB sitt tettstedskart. I Stavanger kommune er det også flere områder som faller utenfor SSB sin tettstedsavgrensing, både på Jåttå, Friheim, Revheim, Austre Åmøy og flere andre av byøyene, skriver prosjektrådmannen i saken til fellesnemnda.

Frarådes å bruke begrepet
Prosjektrådmannen har vært i kontakt med KSE (KS Eiendomsskatteforum) for å få hjelp til å klarlegge om Vikevåg, Østhusvik og Judaberg kan defineres som «utbygd på byvis» i eiendomsskatteforstand, og om det er områder i Stavanger som tilsvarende faller utenfor. Juristene hos KSE har foreløpig ikke hatt kapasitet til å påta seg dette oppdraget. De har imidlertid frarådet kommunen å bruke begrepet «utbygd på byvis». Dette er et utskrivingsalternativ som svært få kommuner bruker og som medfører en del utfordrende problemstillinger.

Reduksjon i skatteinntektene
Finnøy har i dag eiendomsskatt i hele kommunen og en skattesats på 5‰. Stavanger har også eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt Austre Åmøy. Her er skattesatsen 3 ‰ på bolig og fritidseiendommer, mens den er 4 ‰ på næring og verk og bruk. Rennesøy skattlegger kun verk og bruk og har en skattesats på 7 ‰. Dette gir en skatteinntekt på 15 millioner i Finnøy, 1,6 millioner i Rennesøy og 265 millioner i Stavanger(2018-tall).

En inndeling av eiendomsskatteområdet i tråd med Intensjonsavtalen vil føre til en reduksjon i skatteinntektene. Prosjektrådmannen anslår at skatteinntektene fra Rennesøy og Finnøy til sammen vil bli høyst 6,5 millioner. Det er i så fall en reduksjon på 10 millioner. I tillegg kan det bli en reduksjon i inntektene i Stavanger hvis man også i dette området kun skal betale eiendomsskatt i områder som er «utbygget på byvis». Det er ikke tallfestet hvor mye dette vil redusere inntektene fra eiendomsskatt.

Likebehandling
En reduksjon i skatteinntektene vil bli et problem for nye Stavanger kommune. Det vil medføre at man enten må gjøre tilsvarende kutt i utgiftene, det vil si i tjenestetilbudet til innbyggerne, eller man må opprettholde inntektsnivået fra eiendomsskatt på dagens nivå ved å skattlegge innbyggerne i dagens Stavanger mer for å få regnestykket til å gå opp. Dette vil kunne oppleves som urettferdig blant innbyggerne i sentrale strøk i Stavanger.

I dag betaler en boligeier i Finnøy vesentlig mer i eiendomsskatt (5100,-) sammenlignet med en boligeier i Stavanger (3378,-). Dette er såkalte Kostra-tall som tar utgangspunkt i en bolig på 120m² med tomt på 1000m².

Kart. Nye Stavanger kommune.Selv om man velger å skattlegge hele kommunen, vil man kunne differensiere ved å bruke sonefaktorer. Da vil man kunne skattlegge de mest sentrale områdene høyest og redusere beskatningen ved hjelp av forskjellige sonefaktorer etter hvor perifere områdene er og hvor godt utbygget f.eks infrastruktur, tjenestetilbudet etc er. Dette gjøres i Stavanger i dag, hvor sentrum har høyeste faktor (1,2) og Vassøy laveste faktor (0,9).

Saken utsatt til januar
Fellesnemnda blir i saken bedt om å ta stilling til om prosjektrådmannen skal utrede forskjellige alternativer til inndeling av eiendomsskatteområdet i nye Stavanger, eller om man skal holde seg til Intensjonsavtalen og utrede nærmere hvilke områder i den nye kommunen som kan defineres som «utbygget på byvis». Denne vurderingen må i så fall foretas for både Stavanger, Rennesøy og Finnøy.

Saken ble i fellesnemndas møte 10. desember utsatt til neste møte – 21. januar 2019.

Her kan du lese hele saken