-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Hvordan skal nye Stavanger organiseres etter 1.1.2020?

Publisert 19. november 2018 av nyestavanger

Å bygge en ny kommune betyr blant annet å få på plass en ny administrativ organisering. Prosjekt Administrativ organisering ble opprettet for å drive prosessen fremover, men flere prosjekter i Nye Stavanger er involvert i arbeidet, og alt skal drøftes med de prosjekttillitsvalgte underveis. Til slutt er det rådmannen som fatter vedtak.

Mange aktører, tenker du? Her får du et veikart som kan lose deg gjennom det litt kronglete landskapet.

1. etappe: Stavangers hovedmodell videreføres

Det er vedtatt at Stavanger kommunes hovedmodell skal videreføres i den nye kommunen. Hovedmodellen bestemmer hvilke tjenesteområder man skal ha. Direktørene for disse tjenesteområdene

Foto: Per Haarr, Gunn Claire Westad og Per Kristian Vareide

F.v.: Per Haarr, Gunn Claire Westad og Per Kristian Vareide

er allerede ansatt:

2. etappe: Organisering av tjenesteområdene og stabs- og støtteområder

Det er tjenesteområdet selv som best vet hvordan deres område bør organiseres. De fem tjenesteutviklingsprosjektene har derfor fått i oppdrag å komme med et forslag til organisering og lokalisering innenfor sine tjenesteområder. Dette arbeidet pågår nå, og skal være ferdig 1. desember 2018.

– Stab og støtte

For stab og støttefunksjonene er det prosjekt Administrativ organisering som skal legge frem et forslag til organisering. I dette arbeidet skal det foretas en ekstern utredning av hvordan HR-, økonomi-, og innkjøpsfunksjonen kan organiseres i den nye kommunen. Her er målet å komme frem til den beste og mest ressursoptimale organiseringen ved å se på ulike modeller for organisering, og drøfte styrker og svakheter ved hver modell.

Det er hentet inn bistand fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang til dette arbeidet, og ledere og ansatte blir involvert i prosessen. Agenda Kaupang skal levere ulike forslag til organisering innen 12. desember 2018.

– Digitalisering, forbedring og innovasjon

I tillegg til å styrke det digitale arbeidet i egen kommune, skal nye Stavanger være sentrale bidragsytere i nasjonalt arbeid med digitalisering og sentral pådriver for det regionale digitaliseringsarbeidet.

Administrativ organisering skal foreslå organisering av digitaliseringsarbeidet slik at dette får tilstrekkelig kraft. Digitalisering henger sammen med forbedringsarbeid, IT, Smartby og innovasjon, og derfor vil disse områdene også inngå i vurdering av organisering.

3. etappe: Samlet forslag til organisering

Med utgangspunkt i alle forslagene til organisering, som kommer inn fra de ulike prosjektene, skal prosjekt Administrativ organisering utarbeide et samlet forslag til organisering av nye Stavanger kommune.

Forslaget skal beskrive organisering av tjenesteområdene og stabs- og støtte-områdene. Det skal beskrive inndelinger i avdelinger og enheter, og det skal utarbeides organisasjonskart.

Endelig forslag til organisering behandles i utvidet programstyre  23. januar 2018.

Foto: Bilde fra høringskonferanse i regi av nye Stavanger

Fra en høringskonferanse tidligere i år, hvor ledelsesprinsipper for nye Stavanger kommune ble diskutert.

4. etappe: Høring og drøfting med tillitsvalgte

Når forslaget til en samlet organisering foreligger, skal det arrangeres en høringskonferanse med alle hovedtillitsvalgte og vernetjenesten. Det er de ni prosjekttillitsvalgte i Nye Stavanger som selv har foreslått at det skal arrangeres en høringskonferanse med påfølgende drøfting.

Høringskonferansen arrangeres 30. januar 2019. Drøftingen vil skje 4.februar 2019.

5. etappe: Endelig vedtak

Prosjektrådmannen for Nye Stavanger vedtar endelig organisering av nye Stavanger kommune 7. februar 2019.

6. etappe: Innplassering av ansatte

Den vedtatte organiseringen vil danne grunnlaget for innplassering av ledere og medarbeidere våren 2019. Her er det prosjekt Virksomhetsoverdragelse som vil lage prosedyre for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.  Det er direktørene og deres ledere som skal gjennomføre selve innplasseringen.

Som ansatt har du to viktige datoer å forholde deg til:

Innen 30. juni 2019 skal du vite hvor du skal jobbe og hva du skal jobbe med i nye Stavanger kommune. Innen 30. september 2019 skal du ha mottatt ny arbeidskontrakt eller bekreftelse på at arbeidsforholdet ditt videreføres til nye Stavanger kommune.

Målgang: Ny kommune opprettes

31.12.2019 legges kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger ned og en ny kommune – Stavanger opprettes. Den nye kommunen vil være operativ og skal levere gode og kostnadseffektive tjenester fra dag én. Kommunen vil ha over 10 000 ansatte, og den vil være organisert på en måte som gjør at de ansatte trives og at nye Stavanger kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver i regionen.

Kortversjon

1. etappe: Fellesnemnda vedtar overordnet organisering av nye Stavanger kommune 21. mars 2018

2. etappe: Forslag til organisering og lokalisering av tjenesteområdene leveres 1. desember 2018

3. etappe: Samlet forslag til organisering behandles i utvidet programstyre 23. januar 2019

4. etappe: Høringskonferanse 30. januar 2019 og drøfting 4. februar 2019

5. etappe: Endelig beslutning om organisering fattes av rådmannen 7. februar 2019

6. etappe: Innplassering av ledere og medarbeidere er avsluttet 30. juni 2019

7. Mål: Ny kommune etableres 1.januar 2020