-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Innbyggermedvirkning i Nye Stavanger

Publisert 1. april 2019 av nyestavanger

Evalueringer så langt viser gode erfaringer med måten medvirkningsopplegget i Nye Stavanger er organisert på.

Innbyggermedvirkning er et viktig element i sammenslåingen av Rennesøy, Finnøy og Stavanger for å sikre eierskap blant innbyggerne og best mulig løsninger for den nye kommunen. Derfor har program Nye Stavanger brukt ulike metoder for å hente inn innspill fra politikere, ansatte, næringslivet, innbyggere, og frivillig sektor i Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

Høsten 2018 ble det gjennomført et felles medvirkningsopplegg som blant annet besto av framtidsverksteder med næringsliv, innbyggerpanel og frivillighet, sammen med ansatte i kommunen. Det ble gjennomført en innbyggerundersøkelse, og det ble holdt gjestebud med innbyggere i alle tre kommunene. I tillegg ble det gjennomført felles ungdomsrådsamling, og politiske fellesmøter om lokaldemokrati, valg, felles kultur osv.

Spørsmålene som har vært stilt handler om hvordan vi sammen kan skape gode lokalsamfunn, hvordan vi skal rigge oss for å møte de utfordringene som venter oss i et fremtidig nye Stavanger, og hvordan befolknings- og næringsutviklingen skal være i den nye kommunen.

Nyttige resultater

Resultatene fra medvirkningsarbeidet har vært nyttige for flere av prosjektene som jobber med kommunesammenslåingen. De er brukt i alt fra arbeid med ny kommuneplan, utforming av visjon og verdier, utforming av ny grafisk profil, arbeid med innbyggertorg, valg 2019 og i prosessen med å utvikle en felles identitet og stolthet over å tilhøre den nye kommunen.

Viktig å satse på både by og land

Mandag 18. mars ble en oppsummering av medvirkningsresultatene presentert for fellesnemnda.

I rapporten pekes det på hva som er likt og hva som er ulikt mellom de tre kommunene. Av likheter trekkes det frem middelalderhistorien, kirkene, kystkulturen, regional identitet, lynne og væremåte (åpne, stolte, driftige, vennlige, hjemmekjære, jordnære). Av ulikheter pekes det blant annet på forskjellen mellom by og land, tettbebygd bykommune versus distriktskommuner og olje- og gassindustri versus havbruk og jordbruk. Men det pekes også på at disse ulikehete kan være en styrke for regionen.

Fra noen av gjestebudene kommer det blant annet frem at en kombinasjon mellom det landlige og urbane kan være et lokalt fortrinn i den videre utviklingen.

Ungdomsrådet synliggjør også viktigheten av en balanse mellom byutvikling og jordvern.

Flere arbeidsplasser

Telemarksforskning, som har laget flere rapporter fra medvirkningsopplegget, peker på en rekke nyttige funn som har kommet fram under prosessene.

Ifølge beregninger i rapporten om fremtidsbilder (lenke), vil det bli arbeidsplassvekst i nye Stavanger. Det skyldes særlig vekst i antall arbeidsplasser i det offentlige. Det framtidige tjenestebehovet er i stor grad knyttet til befolkningsutviklingen og ikke minst befolkningssammensetningen. Som følge av eldrebølgen vil det bli økt etterspørsel innen pleie- og omsorgstjenestene, noe som forsterker behovet for innovasjon og satsning på velferdsteknologi.

Mer informasjon

Sak 23/19 – Oppsummering av resultater fra medvirkning i kommunesammenslåingen høsten 2018

Les mer om medvirkningsopplegget på nye.stavanger.kommune.no.