-151 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Lokalisering av tjenester i nye Stavanger

Publisert 2. oktober 2018 av nyestavanger

De aller fleste av de kommunale tjenestene er av en sånn karakter at de må utføres nært der innbyggerne bor. Det er for eksempel tjenester som barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, lege og idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.  Dette betyr at mer enn 90 % av arbeidsplassene i de tre kommunene blir værende der de har vært også etter kommunesammenslåingen. 

Dans på sykehjemNoen administrative funksjoner og enkelte tjenester faller derimot ikke under den kategorien. Det er for eksempel tjenester knyttet til administrasjon av renovasjon, byggesaksbehandlinger, vann og avløp, og servicetorg. Derfor skal prosjektrådmannen nå i gang med et arbeid for å utrede hvor disse tjenestene bør plasseres.

Kartlegging
I perioden april til september 2018 ble det gjennomført en kartlegging av ståstedet i de tre kommunene, altså en oversikt over hvilke tjenester de har per i dag og hvordan kommunene er organisert. Dette skal danne grunnlag for det arbeidet som nå skal gjøres.

Intensjonsavtalen
Intensjonsavtalen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger inneholder flere punkter som sier noe om arbeidsplasser – både om arbeidsplasser i nye Stavanger kommune generelt og lokaliseringen av kommunale tjenester og arbeidsplasser spesielt.

Nærhetsprinsippet
Prosjektrådmannen skriver i saken at det må være et mål at innbyggerne i den nye kommunen, også i Rennesøy og Finnøy, skal ha god tilgjengelighet til de aller fleste tjenestene som tilbys av kommunen. Dette betyr ikke nødvendigvis at den enkelte innbygger skal ha kort geografisk avstand til stedet der tjenesten produseres, men kan ivaretas gjennom digitalisering av tjenestetilbudet.

Digitale tjenester har vesentlig høyere tilgjengelighet selv om det er større geografisk avstand til tjenesteproduksjonsstedet.

Servicekontorene 
Det står i Intensjonsavtalen at rådhuset i den nye kommunen skal ligge i Stavanger, men at det skal være servicekontorer i Vikevåg og på Judaberg.  Servicekontorene skal bidra til at innbyggerne i Rennesøy og Finnøy har tilgang til nødvendige kommunale tjenester i sitt nærmiljø, i tillegg til de tjenestene som er nevnt i innledningen.

Prosjektrådmannen vil nå sette i gang et arbeid for å finne ut hvilke tjenester som bør være tilgjengelig på servicekontorene – både hvilke funksjoner som fysisk bør være til stede og hvilke tjenester som kan gjøres tilgjengelig på andre måter, for eksempel gjennom digitalisering og bruk av kommunikasjonsteknologi.

I første omgang vil prosjektrådmannen legge opp til at det etableres en førstelinje ved servicekontorene på linje med tilsvarende tilbud ved innbyggerservice i Stavanger sentrum. Der er hovedoppgaven å tilby generell informasjon, veiledning og service til de besøkende. Dette vil bidra til at alle innbyggere i den nye kommunen har relativt kort vei til et servicekontor (Vikevåg, Judaberg og Stavanger sentrum) der de kan få bistand, veiledning og tilgang til kommunens tjenestetilbud.

Gode og kostnadseffektive tjenester
I tillegg til det som står i intensjonsavtalen om lokalisering, står det også at nye Stavanger har som mål å bli en av de kommunene i landet med lavest gebyrer, avgifter og egenbetalinger.  Forventningene til gode og kostnadseffektive tjenester kan komme i konflikt med andre forventninger når lokaliseringsspørsmålene skal vurderes.

– Vurderingene rundt lokalisering av tjenester må også leses i lys av Intensjonsavtalens kapittel om «Kommuneøkonomi» med økonomiske måltall for den nye kommunen og målet om å bli en av de tre kommunene i landet med lavest gebyrer, avgifter og egenbetalinger, skriver prosjektrådmannen  i saken.

Felles forståelse
Både intensjonsavtalen og nærhetsprinsippet har rom for tolking, og det er derfor viktig å være sikker på at man har en felles forståelse for hvordan man tolker disse avtalene. I fellesnemndas møte 15. oktober legger prosjektrådmannen frem en sak hvor han sier hvordan han tolker intensjonsavtalen og nærhetsprinsippet, og så skal politikerne bestemme om de er enige i denne tolkningen. Er de det, vil prosjektrådmannen gå i gang med arbeidet med å plassere tjenestene.

Her kan du lese hele saken om lokalisering av tjenester