-154 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Møte i prosjektet Lokaldemokrati og politisk organisering

Publisert 19. mars 2018 av Thomas Bore Olsen

Prosjektgruppen møtes onsdag 21. mars kl. 18.00 – 21.00 i Rennesøy kulturhus.

Saksdokumenter:

Presentasjoner:

Følgende saker skal behandles:

1/18
Presentasjon av medlemmene

2/18
Gjennomgang prosjektmandat/oppdragsbeskrivelse

3/18
Forventninger til arbeidet i prosjektgruppen

4/18
Arbeidsform
Det fremkommer i saksframlegg i sak 28/17 i fellesnemndas møte 04.12.2017 at prosjektgruppens primære oppgave bør være å utrede problemstillinger og legge fram forslag til løsninger til styringsgruppen før eventuell oversendelse til endelig behandling i fellesnemnda. Prosjektrådmannen skal bidra med ressurser til fasilitering og gjennomføring av prosjektets arbeid, f.eks. bistand til gjennomføringen av møter, utredningsarbeid, dokumentproduksjon mv.
Prosjektgruppen drøfter hvordan de skal jobbe med prosjektet, metodikk for arbeidet, behov for administrativ bistand osv.

5/18
Prosjektplan
I prosjektemandatet står følgende om prosjektplan:
Saksnummer: 18/07105-1 side 2 av 3
Sak nr.
Prosjektet skal innen utgangen av februar 2018 utarbeide en mer detaljert prosjektplan for gjennomføring av arbeidet. Prosjektplanen skal ta utgangspunkt i mandatet, og gi utfyllende opplysninger om:
• Detaljert framdrift for prosjektet
• Kommunikasjon og involvering overfor relevante målgrupper og interessenter
• Risikovurdering og –håndtering
• Forslag til budsjett
Prosjektrådmannen skal bistå prosjektet i utfyllingen av prosjektplanen.
I møtet må prosjektplanen gjennomgås og fylles ut med milepæler og beslutningspunkter

6/18
Møtedatoer 2018

7/18
Seminar
Det fremkommer i saksframlegg i sak 28/17 i fellesnemndas møte 04.12.2017 at prosjektet skal gjennomføre aktiviteter som bidrar til å belyse og skape felles forståelse av mulige løsninger og konsekvenser av disse for lokaldemokratiet, politikerrollen og innbyggernes muligheter for deltakelse. Prosjektet bes om å vurdere hvilke målgrupper som skal delta i aktivitetene og skal gjennomføre samlinger med fellesnemnda for å få innspill til arbeidet. Første samling med fellesnemnda bør gjennomføres innen februar 2018.
Første samling med fellesnemnda var planlagt 11. april, men denne er avlyst. Prosjektgruppen må vurdere hvilke aktiviteter som skal igangsettes for å få best mulig bredde i innspillene til det arbeidet som skal gjøres.

8/18
Eventuelt