-22 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Intensjonsavtalen mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger

Intensjonsavtalen er utarbeidet i fire dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra møte 3.
Oppnevnte folkevalgte og rådmennene fra hver kommune har deltatt i møtene.

Intensjonsavtalen gir et best mulig bilde av hvilke mål og intensjoner som legges til grunn for etableringen av en ny kommune. Intensjonsavtalen bygger på prinsippdokumentet som er utarbeidet av kommunene Sola, Sandnes og Stavanger. Punktene i intensjonsavtalen kommer i tillegg til vedlagte prinsippdokument.

Last ned PDF

SAMFERDSEL, BY- OG STEDSUTVIKLING

MÅL

I ny kommune er folkehelse, klima og miljø viktig for å skape gode livsvilkår. Høy gjennomføringsevne skaper attraktive byer og nærområder, og gir regional og nasjonal tyngde.

 1. Den nye kommunen skal ivareta lokalsamfunnsutvikling ved å tilrettelegge for bosetting, god infrastruktur og arbeidsplasser i og rundt nåværende kommunesentra og i mindre bygder og grendesamfunn i Finnøy og Rennesøy.
 2. Mål og strategier i gjeldende kommuneplaner skal være utgangspunkt for kommunens samlede areal- og samfunnsplanlegging. Kommuneplanen skal avspeile mangfoldet av lokale utfordringer og ha differensierte virkemidler som stimulerer til variert stedsutvikling og bosetting i alle deler av kommunen.
 3. Kollektivtilbudet i Finnøy og Rennesøy og mot Nord-Jæren skal opprettholdes og videreutvikles. Dette gjelder både buss og båt.
 4. Den nye kommunens langsiktige mål er å arbeide for regional og statlig støtte til prosjektet «Øyfast», som vil gi de bebodde øyene i Finnøy fastlandsforbindelse mot Nord-Jæren. Forutsetningen er omprioritering av fylkeskommunale kollektivmidler som ferjeavløsningsmidler og hurtigbåtsavløsningsmidler, samt bompengefinansiering på Hanasand.
 5. Den nye kommunen skal være aktiv tilrettelegger for et allsidig næringsliv og i å skape flere arbeidsplasser. Det skal herunder aktivt legges til rette for næringene landbruk, havbruk og fiskeri. Blant annet skal det jobbes aktivt for et havbrukssenter. Det skal legges til rette for videreutvikling av reiselivsnæringen.
 6. Jordvern skal være et prioritert mål og det skal etableres en langsiktig grense for landbruk.
 7. Judaberg og Vikevåg utvikles med sentrumsfunksjoner for Finnøy og Rennesøy. Det skal utvikles kommunedelsentra med tettstedsfunksjoner som handel og offentlige tjenester.
 8. Den nye kommunen skal aktivt jobbe for videreutvikling av mobil- og bredbånd, veinett og trafikksikkerhetstiltak i Finnøy og i Rennesøy.
 9. Dersom by-/kommunestyrene gjør vedtak om sammenslåing vil det bli innledet dialog med nabokommuner om justering av kommunegrensene.

LOKALDEMOKRATI OG POLITISK STYRING

MÅL

I ny kommune styrkes lokaldemokratiet ved å flytte makt og myndighet til kommune-/bydelsutvalg. Kommunen er en sterk regional stemme, og kjennetegnes av åpenhet og høy politisk deltakelse.

 1. I en ny kommune skal Finnøy og Rennesøy ha egne kommunedelsutvalg med 11 medlemmer.

TJENESTER OG LOKALISERING

MÅL

Ny kommune leverer gode og kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet.

Tjenester innbyggerne har behov for i hverdagen skal leveres der folk bor.

 1. Nærhetsprinsippet skal ligge til grunn for tjenestetilbudet i den nye kommunen. Det betyr at innbyggerne i nåværende Finnøy og Rennesøy kommuner fortsatt skal ha kort vei til de viktigste tjenestene som barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, lege og idrett-, kultur- og fritidsaktiviteter. Innbyggerne skal i prinsippet ha valgfrihet innenfor hele kommunen.
 2. Det skal være Servicekontor på Judaberg og i Vikevåg. På Servicekontoret skal innbyggerne få informasjon, veiledning og annen service. Det skal vurderes å også legge enkelte publikumsnære tjenester/førstelinjetjenester til Servicekontorene, for eksempel innen plan- og byggesak, landbruk og NAV.
 3. Innbyggerne i Rennesøy og Finnøy skal ha en legevaktstjeneste med minst like godt tilbud som i dag og som sikrer alle innbyggerne fortsatt trygghet for rask og effektiv hjelp og behandling. Dagens båtbaserte legevaktsamarbeid mellom Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland og Kvitsøy skal videreføres og videreutvikles, men koordineres med legevaktstjenesten i hele den nye kommunen.
 4. Ryfylke legevakt har i dag ingen base. Partene er enige om at denne ordningen bør styrkes, og at det blir gjennomført en faglig utredning med kommunesenteret i Vikevåg som framtidig base. Det skal legges til grunn at de som bor på de ikke landfaste øyene i Finnøy får møte lege på Judaberg eller legebåt døgnet rundt, på legekontor eller en vaktlege etter kontortid. Dersom en eller flere av dagens deltakere i legevaktsamarbeidet trekker seg, må organisatorisk og faglig organisering vurderes på nytt.
 5. Større fagmiljø gir synergieffekter som skal utnyttes til å styrke kvaliteten på den nye kommunens kultur- og kulturskoletjenester. Det skal fortsatt være et desentralisert tilbud på bibliotekstjenester og kulturskoleopplæring.
 6. Den nye kommunen skal støtte opp om et livskraftig og allsidig frivillig organisasjonsliv i alle deler av kommunen. Det skal fortsatt være økonomiske støtteordninger for lag og organisasjoner også i lokalsamfunnene Finnøy og Rennesøy. Kommunen vil fortsatt ha et nært samarbeid med den lokale kirken, og organisering av Kirkelig fellesråds arbeid i den nye kommunen skal avklares i nært samarbeid med kirken selv.
 7. Det skal bygges et nytt bygg i Vikevåg på Rennesøy. Nybygget skal være kommunedelsenter med servicetorgfunksjoner og lokaler for helsetjenester med lege, helsestasjon, tverrfaglige lavterskeltjenester (som psykisk helsevern, rusvern, NAV og miljøtjenester), samt tannlege og frivilligsentral. Bygget skal i hovedsak finansieres gjennom salg av eksisterende rådhus i Rennesøy, samt midler som er avsatt til rehabilitering av kommunehuset i Vikevåg.
 8. Den nye kommunen skal bygge ut pleie- og omsorgssenteret på Judaberg, Finnøy. Omfang og tidspunkt for utbyggingen skal være i tråd med behov i nåværende Finnøy kommune.

KOMMUNEØKONOMI

MÅL

Den nye kommunen skal ha en bærekraftig økonomi og tilstrekkelig handlingsrom til å løse nye utfordringer.

 1. Målene for prioritering og økonomistyring skal være:
  • Netto driftsresultat på minimum 2 %
  • Gjeldsgrad (ekskl. startlån) maksimum 60 %
  • Egen finansiering av investeringer minimum 50 %
 2. Mål om å bli en av de tre kommunene i landet med lavest gebyrer, avgifter og
  egenbetalinger.
 3. En endring av eiendomsskatten må vurderes. Endringer i inntektsgrunnlaget til den nye kommunen kan påvirke tjenestenivået. Dersom det blir eiendomsskatt i en ny kommune vil Rennesøy og Finnøy få fritak i områder som ikke er utbygd på bymessig vis. Områder som er utbygd på bymessig vis i Rennesøy og Finnøy vil få lavere
  sonefaktor enn sentrale deler av Stavanger.
 4. Hovedlinjene i kommunenes økonomiplaner legges til grunn, frem til ny kommune er på plass.

 

 

Deltakerne i dialogmøtene mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger har vært:

Finnøy: Ordfører Henrik Halleland (Krf), varaordfører Odd Bleie (Sp ), Gro Skartveit (V) og rådmann Helene M. Ohm.

Rennesøy: Ordfører Dagny S. Hausken (Sp), varaordfører Jostein Eiane (Krf), Åge Sola (H), Aadne Aasheim Andersen (Ap), Tor Bernhard Harestad (Frp) og rådmann Birger S. Clementsen.

Stavanger: Ordfører Christine Sagen Helgø (H), varaordfører Bjørg Tysdal Moe (Krf), Cecilie Bjelland (Ap), konst. rådmann Kristine C. Hernes og fra mars ny rådmann Per Kristian Vareide.

Stavanger 10. mai 2016