-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Selskap og interkommunale samarbeid

Publisert 29. oktober 2018 av nyestavanger

Finnøy, Rennesøy og Stavanger er i dag eiere eller deltakere i et stort antall selskap og interkommunale samarbeid. Kommunene har ulik organisering, og like tjenester blir i dag levert både av kommunene selv og gjennom selskap og interkommunale samarbeid.

Illustrasjon. Organisasjonskart.

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger er i dag direkte eier eller deltaker i om lag 55 selskap og interkommunale samarbeid, i tillegg til en rekke stiftelser og kommunale foretak.

Prosjektrådmannen mener at etableringen av nye Stavanger kommune gjør det nødvendig å harmonisere organisering og tjenestetilbud/-standard. Det vil igjen gjøre det nødvendig å tre ut av enkelte selskaper og samarbeid.

For de aktuelle selskapene og samarbeidene er det en ordinær oppsigelsestid på ett år. I en sak til fellesnemnda anbefaler prosjektrådmannen at de tre kommunestyrene bes om å fatte vedtak om uttreden før 31. desember 2018.

Ansatte som berøres vil bli ivaretatt i samarbeid mellom selskapet (eller samarbeidet eller kommunen), som har arbeidsgiveransvaret, og nye Stavanger kommune.

Flere organiseringstyper
Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger er i dag direkte eier eller deltaker i om lag 55 selskap og interkommunale samarbeid. Selskapene har igjen i overkant av 90 underliggende selskap i form av datterselskap, datter-datter-selskap og tilknyttede selskap. Kommunene er også deltakere i over 25 avtalebaserte samarbeid og med-stifter eller interessent i om lag 20 stiftelser. Stavanger kommune har også etablert seks kommunale foretak (KF). Kommunene har i tillegg et finansielt eierskap i en rekke selskap gjennom plasseringer i aksjer.

Statusrapport
Det innledende arbeidet på dette området er gjort i det politisk-administrative prosjektet Eierskap og interkommunalt samarbeid. Prosjektgruppen kartlegger hvilke konsekvenser ny kommunestruktur gir for kommunene som eiere eller deltakere, for de aktuelle selskapene/samarbeidene og for eventuell tredjepart. Prosjektet skal videre utarbeide utkast til eierskapspolitikk for den nye kommunen og anbefale framtidig selskaps-/samarbeidsstruktur. Fellesnemnda behandlet i september 2018 en statusrapport som inneholder en foreløpig vurdering av behovet for endringer i selskaps- og samarbeidsstrukturen.

Prosjektrådmannen legger opp til at kommunestyret i nye Stavanger kommune skal gjennomgå alle selskap og samarbeid tidlig i 2020, med tanke på å vurdere behovet for endringer i selskaps- og samarbeidsstrukturen.

Politisk behandling av saken: