-47 dager igjen

Nye Stavanger kommune

a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Slik blir kommunens tjenester i nye Stavanger

Publisert 7. mars 2019 av nyestavanger

Ved overgangen til 2020 skal Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune legges ned, og nye Stavanger kommune etableres. Når kommuner slår seg sammen, må den nye kommunen gå gjennom alle tjenestene for å ta stilling til hvordan de skal harmoniseres

Å harmonisere tjenestene betyr å utjevne de forskjellene som i dag finnes mellom kommunene, og etablere løsninger som er likeverdige for alle innbyggerne i den nye kommunen.

Tjenestetilbudet i nye Stavanger kommune var sak i fellesnemnda 18. mars 2019. Her kan du lese hele vedtaket.

Ulikheter i de tre kommunene på grunn av størrelse og avstander
I løpet av høsten 2018 ble det utført en kartlegging av tjenestetilbudet i de tre kommunene, for å avdekke likheter og ulikheter.
Hovedfunnene viser at mye er likt, men at det selvsagt er en del ulikheter på grunn av størrelsesforskjellen mellom Stavanger og de to andre kommunene, og fordi Stavanger er regionhovedstad. For eksempel tilbyr Stavanger en del tjenester og spesialtilbud, som ikke tilbys i de to andre kommunene. Dette vil nå bli et tilbud til alle innbyggerne i den nye kommunen, så for flere av innbyggerne vil dette medføre et utvidet tjenestetilbud.

Innbyggerne vil i liten grad merke forskjell i tjenestetilbudet
Prosjektrådmannen har lagt vekt på at innbyggerne skal oppleve et minst like godt tjenestetilbud som de har i dag.

– Forslagene i foreliggende sak innebærer i stor grad en videreføring av dagens tjenestetilbud, samtidig som det legges til rette for en økonomisk bærekraftig kommune med tilstrekkelig handlingsrom, skriver prosjektrådmannen i saken til fellesnemnda.

Tjenestetilbudet innenfor helse og velferd

De fleste tjenestene i tjenesteområdet Helse og velferd vil fortsatt være lokalisert der de er i dag, og tjenestene vil bli levert på samme sted som før kommunesammenslåingen.

Enkelte spesialiserte tjenester som per i dag bare finnes i Stavanger vil bli organisert og levert sentralt, men vil være tilgjengelige for alle innbyggere i den nye kommunen.  Dette er for eksempel helsestasjon for rusmisbrukere og demonstrasjonsarena for velferdsteknologi.

Rus og psykiatri

Ambulante tjenester til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus på Rennesøy og Finnøy vil bli organisert på en annen måte, men skal i utgangspunktet leveres på samme måte og på samme sted som i dag. Brukerne vil nyte godt av at fagmiljøet blir større og tjenesten blir mindre sårbar for sykdom og annet fravær.

NAV-kontorene

I møtet i fellesnemnda 18. mars, ble det vedtatt å ikke gå for prosjektrådmannen sitt forslag om fire NAV-kontor i nye Stavanger, men å foreslå en ordning med fem NAV-kontor, hvor det femte kontoret skal ligge i Vikevåg og betjene innbyggerne i Rennesøy og Finnøy.

Legevakt

I tillegg til dagens legevakt i Stavanger, anbefaler prosjektrådmannen at lokalisering av et framtidig legevaktkontor bør være på Judaberg, i nærhet til basen for ambulansebåten. Dette vil kunne sikre nær og god samhandling mellom legevaktslegen og ambulansepersonell. Prosjektrådmannen er opptatt av at ambulansebåten skal fortsette slik den er i dag, med fullt utstyrt legekontor om bord.

Tjenestetilbudet innenfor oppvekst og utdanning

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager skal fortsatt drives der de er i dag. Ingen skoler eller barnehager foreslås lagt ned som følge av kommunesammenslåingen.

Kulturskolen

Undervisningstilbudet på Rennesøy, Finnøy og Stavanger opprettholdes som i dag. Elever fra Rennesøy og Finnøy vil få mulighet til å søke seg inn på kulturskoletilbud i Stavanger sentrum (Bjergsted), på lik linje med elever fra Stavanger.

Andre tjenester

Tjenestetilbudet innenfor bymiljø og utbygging

Tjenesteområdet Bymiljø og utbygging har ansvar for alle tekniske tjenester som vann, avløp og renovasjon, kommunale gater og uterom, parker, idretts- og naturområder, forvaltning og utvikling av alle kommunale bygg og eiendommer.

Veiledning til innbyggere om disse tjenestene løses av kommunens innbyggerservice. Ordningen med “VOF – Varsle om feil” i dagens Stavanger kommune planlegges videreført i nye Stavanger. Gjennom ordningen kan innbyggere enkelt melde om feil og mangler på vann, avløp, renovasjon, natur og miljø, kommunens bygg og idrettsanlegg, veier og sykkelstier, parker og andre uteområder.

Tjenestetilbudet innenfor innbygger- og samfunnskontakt

Tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt har ansvar for kommunens tjenester innen smartby, innbyggerservice, kommunikasjon, kultur, politisk sekretariat og næringsutvikling.

Landbruk og havbruk

En egen seksjon for næringsforvaltning for landbruk og havbruk vil dekke hele nye Stavanger kommune og vil legge spesielt til rette for næringene landbruk, havbruk og fiskeri. Fellesnemnda vedtok 18. mars at seksjonen for landbruk og havbruk skal lokaliseres på Judaberg.

Kultur

Kulturavdelingen vil være samlet i rådhuset i Stavanger sentrum. Kulturavdelingen ivaretar forvaltning og utvikling av kunst- og kulturlivet. Avdelingen har blant annet ansvar for tilskudd som gis til kulturformål.

Innbyggerservice

Innbyggerservice er det viktigste kontaktpunktet for innbyggerne inn mot kommunen. Innbyggerservice gir innbyggerne informasjon om og veiledning til kommunens tjenester. I tillegg skal de veilede i bruk av digitale løsninger, drive faglig veiledning og enkel saksbehandling på vegne av de tjenestene som har kontorer i Stavanger sentrum.
Innbyggerservice er derfor viktig i Stavanger og i innbyggertorgene i Vikevåg og Judaberg for å sikre tilgjengelighet, nærhet til de kommunale tjenestene og mulighet for å utvikle tjenester i samarbeid med innbyggerne.

Tjenestetilbudet innenfor by- og samfunnsplanlegging

By- og samfunnsplanlegging har ansvaret for kommunens tjenester innen areal- og transportplanlegging, byggesaksbehandling, kulturminnevern, kartlegging og oppmåling, samt samfunnssikkerhet, folkehelse og mangfold og integrering.

By- og samfunnsplanlegging vil ha kontorer i Rådhuskvartalet i Stavanger sentrum. Innbyggere vil få hjelp og veiledning av innbyggerservice i Stavanger, Vikevåg og Judaberg, der innbyggerne ved behov også vil kunne avtale møte med saksbehandler om byggesaker og reguleringsplaner.

For mer detaljert informasjon om tjenestetilbudet i nye Stavanger kan du lese hele saken til fellesnemnda.